Shima Iwashita

Acting

1962

Harakiri

- Miho Tsugumo