Maja Komorowska

Acting

1989

Dekalog, jeden

- Irena, siostra Krzysztofa