Elsa Zylberstein

Acting

2021

Simone, le voyage du siècle

- Simone Veil (1968 - 2006)